วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมspss8iy[

 การเรียกใช้โปรแกรม SPSS
ขั้นตอนคลิก Start -> All Programs -> SPSS for Windows -> SPSS 11.5 for Windows
หรือ Double Click ไอคอนบนหน้าจอ Windows
ถ้าปรากฏหน้าจอ What would you like to do? ให้คลิกสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายให้มีเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Cancel
การใช้งาน โปรแกรม SPSS
ขั้นตอน1. เปิด SPSS Data Editor
File -> New -> Data
2. กำหนดชื่อและรายละเอียด
จากหน้าจอ Variable View
3. ป้ิอนข้อมูล Data View
4. บันทึกข้อมูล
File -> Save

ขั้นตอน (อยู่ในหน้าต่าง Variable View)
1. ในช่อง Name กำหนดเป็น Topic1 Topic2, Topic3, Topic4 และ Topic5 ลำดับ
2. Type ให้กำหนดเป็น Numeric โดยการคลิกที่ปุ่มสีเทาแล้วเลือก Numeric จากนั้นกดปุ่ม OK
ส่วนตังแปรชุดที่ 4 ถึง 5 ก็กำหนดเป็น Numeric
3. ในชุดตัวแปร 3 ถึง 7 Lable ให้กำหนดเป็น Topic1, Topic2, Topic3, Topic4 และ Topic5 ตามลำดับ ส่วน Width และ Decimals ไม่ต้องกำหนด
4. ขั้นตอนกำหนด Value นี้เราจะกำหนดเป็นตัวเลขแทนค่าระดับความพึ่งพอใจในข้อคำถามต่างๆ ดังนี้
ค่าตัวแปรของตัวแปรชุดที่ 3 ถึง 7มีดังนี้
พึ่งพอใจมากที่สุด
พึ่งพอใจมาก
พึ่งพอใจปานกลาง
พึ่งพอใจน้อย
ไม่พึ่งพอใจ
และเราได้กำหนดค่า Value Lable โดยใช้ตัวเลขแทนดังนี้
5 = พึ่งพอใจมากที่สุด
4 = พึ่งพอใจมาก
3 = พึ่งพอใจปานกลาง
2 = พึ่งพอใจน้อย
1 = ไม่พึ่งพอใจ
จากนั้นเราก็จะกำหนดลงไปในช่อง Value โดยให้คลิกที่ปุ่มสีเทา แล้วจะพบกรอบ Value Lable และทำตามขั้นตอนดังนี้
ช่อง Value กำหนดเป็น 5 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจมากที่สุด แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 4 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจมาก แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 3 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจปานกลาง แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 2 และ Value Lable กำหนดเป็น พึ่งพอใจน้อย แล้วกดปุ่ม Add
ช่อง Value กำหนดเป็น 1 และ Value Lable กำหนดเป็น ไม่พึ่งพอใจ แล้วกดปุ่ม Add
5. Measure ให้คลิกที่ปุ่มสีเทา จากนั้นเลือก Ordinal
ขั้นตอน หน้าต่าง Data View
Data View เป็นแบบตาราง การป้อนข้อมูลจะคล้ายกับ Excel
บรรทัดแรก จะเป็นชื่อตัวแปร
บรรทัดต่อไป จะเป็นข้อมูล ดูจำนวนข้อมูล
ไปรายการสุดท้าย กดปุ่ม Ctrl+End
กลับไปรายการแรก กดปุ่ม Ctrl+Home
การ Show Label (View -> Value Labels)

รายงานการเรียน

วันนี้เรียนการใช้โปรแกรมspss เป็นประโยชน์มากครับ มีพื้นอยู่บ่้างแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยลืมครับท่าน อาจารย์ จบไปจะเอาไปฝึกใช้บ่อยแล้วครับ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

นายวัชระ  นามสนธิ์

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติการรับราชการ
2540  ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรมสามัญศึกษา อ.เมือง จ.กระบี่
2548  ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพท.พัทลุง เขต 1 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2553  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป.นศ 2 อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ม.รามคำแหง

วันเกิด
20 กุมภาพันธ์  2515

คติ
ทำงานเต็มกำลัง เต็มความรู้ เต็มเวลาในทุกวัน